Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

II Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny MAMY NOBLE

18 paź 2013 | Bez kategorii

II POWIATOWY K O N K U R S

L I T E R A C K O PLASTYCZNY

MAMY NOBLE 2

 Organizatorzy Konkursu:

LO im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie

Miejski Dom Kultury w Myszkowie

R E G U L A M I N  K O N K U R S U

I. Cel Konkursu

 • Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży na podstawie tradycji i wiedzy,
 • Ukazywanie, że osiągnięcia naukowe i artystyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
 • Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów twórczych.

II. Zasady Konkursu

 • Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:

I etap: szkolny Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu (powiatowego) konkursu maksymalnie 3 prace. W przypadku prac plastycznych w komisji muszą znajdować się nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciel sztuki lub wiedzy o kulturze. Komisja przesyła prace pocztą na adres Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego, ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków, prace literackie także w formie elektronicznej (płyta CD opatrzona opisem imię, nazwisko autora oraz nazwa szkoły i nazwisko opiekuna), prace plastyczne na adres MDK W Myszkowie (Miejski Dom Kultury w Myszkowie ul.3 maja 15, 42-300 Myszków z dopiskiem „Mamy Noble” i danymi autora-imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek, nazwisko i numer telefonu opiekuna)

II etap: powiatowy powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i plastyków ocenia prace i przyznaje wyróżnienia.

 1. .Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie w materiałach promujących konkurs i wystawach związanych z konkursem.
 2. .Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
 3. .Nadesłane prace nie będą zwracane.

III. Formy pracy

 1. .Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie, opowiadanie, tekst poetycki. Tekst musi być bezpośrednio związany z życiem i/lub działalnością artystyczną, naukową, polityczną jednego z polskich noblistów. Objętość maksymalna pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).
 2. . Praca plastyczna wykonana dowolną techniką, tematycznie związana z Nagrodą Nobla przyznaną konkretnej osobie z listy podanej poniżej (pracą, działalnością danej osoby) powinna zostać przesłana pocztą na adres Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie ul.3 maja 15, 42-300 Myszków z dopiskiem „Mamy Noble” i danymi autora
 3. .Praca powinna zawierać notkę biograficzną (dotyczącą autora pracy), notkę bibliograficzną, dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych czy naukowych (w przypadku pracy literackiej).
 4. .Praca powinna również zawierać adres do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, również, wyłącznie dla ułatwienia kontaktu numer telefonu opiekuna.
 5. .Praca powinna być oryginalna wcześniej nigdzie nie była wykorzystywana.

IV. Temat Konkursu

Myśl przewodnia Konkursu brzmi: Mamy Noble. Nagrody Nobla dla Polaków

V. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
 • Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości, zadanie to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych, odwołanie do autentycznych wydarzeń i autentycznych postaci oraz ich działalności artystycznej, naukowej, politycznej..
 • Oryginalność i samodzielność konstrukcji pracy, która powstała na podstawie własnych przemyśleń.
 • Zebranie bibliografii do danego tematu.
 • Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów. Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 • Walory artystyczne, estetyczne
 1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Opinie Komisji o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.

VI. Nagrody

 1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) otrzymają nagrody książkowe (albumy, słowniki)

Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych.

 1. . Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane podczas wystawy w MDK w Myszkowie
 2. . Najlepsze prace literackie opublikowane w jednym z myszkowskich tygodników

3. Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna.

VII. Terminarz Konkursu

 1. Prace należy przesyłać do 29 listopada 2013 r. na adres Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego, ul. 11 listopada 19, 42-300 Myszków, prace plastyczne na adres MDK w Myszkowie
 2. Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanych nagrodach.
 3. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu roku 2013 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, o terminie zainteresowani zostaną powiadomieni .

VIII. Postanowienia końcowe

 1. . Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 2. . Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w sposobie nagradzania uczestników Konkursu.
 3. . W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową.
 4. . Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na prezentację i jej ewentualną publikację.

 

W pracy można wziąć pod uwagę biografię i działalność następujących osób:

Nagrody Nobla przyznane obywatelom Polski:

1903 Maria Skłodowska-Curie – fizyka

1905 Henryk Sienkiewicz – literatura

1911 Maria Skłodowska Curie – chemia

1924 Władysław Reymont – literatura

1980 Czesław Miłosz – literatura

1983 Lech Wałęsa Pokojowa Nagroda Nobla

1996 Wisława Szymborska – literatura

 

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!