Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej – Koziegłowy 2022

01 lip 2022 | Aktualności

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej – Koziegłowy 2022

Pod honorowym Patronatem

 • p. Jadwigi Wiśniewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego

 • p. Jacka Ślęczki Burmistrza GiM Koziegłowy.

Przegląd konkursowy Zespołów ludowych z terenu Północnej Jury, składa się z dwóch etapów konkursowych:

 • I etap obejmuje powiaty : będziński, częstochowski, myszkowski, zawierciański

 • II etap regionalny odbędzie się 20 sierpnia w Koziegłowach

„Jurajski Festiwal Kultury Ludowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

REGULAMIN

Powiat myszkowski – MYSZKÓW 2022

I. Organizator:

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach

II. Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Gmina i Miasto Koziegłowy

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Miejsko- Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

III. Cel Przeglądu:

 • Rozwój amatorskiego ruchu zespołów ludowych oraz propagowanie ich działalności;

 • Zachęcenie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu;

 • Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w przeglądzie;

 • Bliższe poznanie folkloru regionów kulturowych;

 • Wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów;

 • Popularyzacja muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych;

 • Kultywowanie polskich tradycji ludowych.

IV. Jurajski Festiwal Kultury Ludowej ma charakter konkursowy:

 • W każdej kategorii przeglądu dla powiatu myszkowskiego, który odbędzie się 20 lipca w godz. 11.00 – 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, zostaną wybrane dwa najlepsze zespoły, które będą nominowane do konkursu finałowego.

 • Etap finałowy odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. w plenerze – Centrum Rekreacji przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

 • Laureaci powiatowego przeglądu otrzymają pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostę Powiatu myszkowskiego i zostaną wręczone podczas konkursu regionalnego w Koziegłowach.

 • Zespoły biorące udział w regionalnym konkursie w Koziegłowach otrzymają pamiątkowe statuetki a finaliści nagrody pieniężne.

 

V. Warunki uczestnictwa:

 • W przeglądzie biorą udział zespoły folklorystyczne: taneczne, śpiewacze, obrzędowe, kapele ludowe, śpiewacy i instrumentaliści;

 • Czas trwania występu wraz przygotowaniem dla zespołów tanecznych do 10 min, zespołów śpiewaczych do 5 min, instrumentalistów i solistów do 5 min, kapel ludowych do 10 min, zespołów obrzędowych do 15 min;

 • Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy;

 • Zespoły zakwalifikowane do przeglądu zostaną poinformowane pisemnie o godzinie występu;

 • Ostateczna decyzja o uczestnictwie w przeglądzie danego zespołu należy do Współorganizatora, zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłaszania się w miejscu przeglądu minimum na 1 godzinę przed występem;

 • W przypadku zakwalifikowania się do przeglądu i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w przeglądzie zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora
  o rezygnacji.

 

VI. Kryteria ocen:

Oceny prezentowanych utworów dokona jury, powołane przez Współorganizatora Przeglądu. Przy ocenie komisja oceniająca zwracać będzie uwagę przede wszystkim na:

 • Dobór repertuaru i umiejętność jego zaprezentowania zgodnie z tradycją ludową lub przekazami źródłowymi;

 • Wykonanie instrumentalne zgodne z konwencją ludową (dobór i współbrzmienie instrumentów);

 • Sposób wykonania pieśni ludowych (tradycyjny śpiew i muzyka, użycie gwary);

 • Prezentowane stroje ludowe i rekwizyty;

 • Ogólny wyraz artystyczny wykonania;

 • Zastosowanie elementów choreograficznych;

 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

VII. Kategorie konkursowe:

 • Zespoły śpiewacze

 • Zespoły taneczne

 • Zespoły obrzędowe

 • Kapele ludowe

 • Śpiewacy ludowi

 • Instrumentaliści

VIII. Kwestie organizacyjne:

 • Kartę zgłoszenia Zespoły powinny dostarczyć do MDK w Myszkowie drogą pocztową na adres: MDK Myszków, ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków lub elektroniczną na adres: d.art@mdk-myszkow.pl w temacie wiadomości należy wpisać: FESTIWAL FOLKLORU w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu);

 • Kierownicy zespołów zostaną poinformowani o terminie i godzinie występu;

 • Współorganizator nie pokrywa kosztów transportu i ubezpieczenia;

 • Współorganizator zapewnia biorącym udział w przeglądzie profesjonalną scenę, obsługę techniczną i bufet kawowy;

 • Uczestnicy przeglądu oświadczają, iż przygotowany przez nich program nie narusza praw osób trzecich i ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościła prawo do treści ich występu;

 • Współorganizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania i nieodpłatnego upowszechniania występów uczestników przeglądu w celu promocji i wykonania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia;

 • Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Współorganizatora: www.mdk-myszkow.pl lub na FB;

 • Informacje udzielane są w siedzibie Współorganizatora lub telefonicznie pod numerem 34/313 26 59 ;

 • Wszelkie sprawy organizacyjne będą uzgadniane telefonicznie przez Współorganizatora wyłącznie
  z kierownikami zespołów;

 • Kierownicy zespołów zobowiązani są do rejestracji w biurze organizacyjnym w dniu przeglądu, bezzwłocznie po przyjeździe i do przestrzegania godziny i czasu występu;

 • Zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu;

 • Wybór zespołów biorących udział w konkursie należy do Współorganizatora, decyzje Współorganizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji;

 • Wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem ostatecznie rozstrzyga Współorganizator. REGULAMIN: Regulamin Festiwal folkloruKARTA ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie MyszkówKLAUZULA RODO: KLAUZULA RODO

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!