Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

KONKURS „KULTURALNY KOLAŻ”

31 mar 2020 | Aktualności

Uwaga wielbiciele kulturalnej historii i programów graficznych! Miejski Dom Kultury ogłasza konkurs na najlepszy kolaż dotyczący dziejów naszego MDK. Codziennie od poniedziałku do piątku od 01.04. – 10.04. będziemy zamieszczać na naszym profilu fb fotografie, dokumentujące działalność naszej instytucji na przestrzeni lat. Do 20.04 czekamy na Wasze prace, które należy przesłać na adres: d.art@mdk-myszkow.pl
21 kwietnia ogłosimy zwycięzcę, na którego czeka atrakcyjna nagroda.
Pamiętajcie, #zostanwdomu #zostańwdomu

REGULAMIN KONKURSU „KULTURALNY KOLAŻ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. 3 Maja 15 (dalej również: „Organizator”)
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kulturalny Kolaż” (dalej również: „Konkurs”)
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”).
 5. Technika pracy- Kolaż.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dalej również: „Uczestnik”).
 7. Razem z nadesłaną pracą należy podać swoje dane (podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację pracy):

– imię i nazwisko autora,

– rok urodzenia,

– miejsce zamieszkania,

– adres e – mail,

– numer telefonu kontaktowego.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony on-line, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i profilu MDK w Myszkowie w serwisie facebook oraz strony internetowej www.mdk-myszkow.pl
 2. Konkurs będzie trwał w dniach od 30.03.2020 r. do 20.04.2020r.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Konkurs polega na:
 2. zrobieniu kolażu ze zdjęć, które będą zamieszczane na profilu fb Miejskiego Domu
  Kultury od poniedziałku do piątku w dn. 01.04. – 10.04.2020r. dotyczących historii działalności naszego MDK: https://www.facebook.com/mdk.myszkow/
 3. przesłaniu swojej pracy na adres e-mailowy MDK: art@mdk-myszkow.pl do dnia 20.04.2020 r.
 4. Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszego, zdaniem Organizatora Kolażu.
 5. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na profilu fb Miejskiego Domu Kultury w dniu 21.04.2020 r.
 6. Dodatkowo zwycięzca zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach Konkursu.
 7. Przyznana nagroda zostanie następnie wysłana pocztą na adres udostępniony przez laureata Konkursu.
 8. Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego
  w Konkursie Kolażu i że przysługują mu do niego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1231 z poźn. zm.).
 9. Wraz z nadesłaniem pracy Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi, uprawniającej ten podmiot do korzystania z przesłanego kolażu na wszelkich znanych polach eksploatacji. Ponadto uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację imienia i nazwiska.
 10. Zabrania się w ramach Konkursu zgłoszenia pracy, która:
 11. może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierająca treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite lub wulgarne,
 12. była zgłoszona wcześniej w innym konkursie.
 13. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden Kolaż.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe.
 2. Wysyłka nagrody tylko na terenie Polski.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do realizacji pozostałych Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres realizacji pozostałych Celów Przetwarzania. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie,
 2. wykonania pozostałych czynności opisanych w Regulaminie,
 3. prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem oraz w każdej innej sprawie, z jaką Uczestnik zwróci się do Organizatora  –  zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”
  1. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Miejskiego Domu Kultury
   w Myszkowie, a także podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe związane z Konkursem, w tym dostawcy usług IT, media społecznościowe.
  2. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, jeżeli taka zgoda była wyrażona. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: d.art@mdk-myszkow.pl
  3. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mdk-myszkow.pl.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący serwis społecznościowy Facebook, a jego udział ogranicza się do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!