Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Konkurs Literacko-Plastyczny NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

18 paź 2013 | Bez kategorii

Regulamin Konkursu literacko – plastycznego  „Niektórzy lubią poezję”

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURU:
  1.1. Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie, MDK w Myszkowie
  1.2. Konkurs rozpoczyna się 4 listopada 2013 r. i trwa do 15 grudnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 stycznia 2014 r.
  1.4. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Myszkowski i Burmistrz Miasta Myszkowa

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
2.1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z gminy należącej do Powiatu Myszkowskiego
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursow
ej a) literackiej na adres Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie, ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków, b) plastycznej na adres Miejski Dom Kultury w Myszkowie, ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków
2.3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

 1. TEMAT KONKURSU:
  Tematem konkursu „Niektórzy lubią poezję” jest zaprezentowanie własnej, plastycznej lub literackiej, interpretacji wybranego tekstu poetyckiego należącego do dorobku literatury polskiej. Należy wybrać wiersz, a także zaznaczyć w metryczce, jakiego tekstu praca dotyczy. Praca może stanowić wariację na temat wiersza, jego twórczą interpretację w formie plastycznej lub literackiej.

 1. ZASADY KONKURSU:
  4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy. Prace plastyczne zgłaszane do konkursów mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.
  4.2. Na konkurs można nadesłać prace literackie, realizujące temat „Niektórzy lubią poezję”. Praca może mieć formę wiersza, eseju, wywiadu, opowiadania, itp. Musi jednak stanowić twórcze odniesienie do wybranego wiersza polskiego poety/ polskiej poetki. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć maksymalnie 2 strony A4 znormalizowanego druku (3600 znaków).
  4.3. Do konkursów mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.
  4.4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
  a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 i większy niż A2.
  b) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.
  c) prace literackie mogą liczyć do 3600 znaków.
  4.5. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,
  c) klasa, do której aktualnie uczęszcza,
  d) nazwę gminy, w której mieści się szkoła,
  e) adres prywatny,    f) numer telefonu (własnego, rodzica lub opiekuna)

4.6 Uczestnik może załączyć do pracy następujące informacje:
a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
b) opis pracy.
4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.
4.8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a) wartość artystyczna pracy,
b) wiek autora pracy,
c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu,
d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.
5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna nagrody książkowe

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD: 
6.1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lomyszkow.com oraz www.mdk-myszkow.pl
6.2. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.
6.3. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
6.4. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!