Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych

18 cze 2018 | Aktualności

I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków;

 1. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możecie się Pani/Pan skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Waszych danych przez MDK. Można to uczynić na trzy sposoby:

 1. mailowo: sekretariat@mdk-myszkow.pl

 2. telefonicznie: 34 313 26 59

c) korespondencyjnie: Miejski Dom Kultury w Myszkowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 15, 42-300 Myszków

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MDK wynikających z ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

 1. zawierania umowy o świadczenie usług na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą MDK;

 2. wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z MDK umowy;

Przetwarzając Pani/Pana dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

 1. monitorowanie zgodnego z regulaminem korzystania z usług świadczonych przez MDK,

 2. zabezpieczanie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 3. prowadzenie działań marketingowych usług oferowanych przez MDK

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, którym MDK może ujawnić Pani/Pana dane osobowe są:

 1. organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  b) podmioty zewnętrzne wspierające MDK w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi audytowe. 

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. sprostowania danych,

 3. usunięcia danych,

 1. ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia sprzeciwu,

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. MDK nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jeżeli Pani/Pan tego nie zrobi nie będzie można skorzystać z oferty usług świadczonych przez MDK.

Myszków, maj 2018 r.                                                                                                           

Administrator Danych Osobowych
Miejski Dom Kultury w Myszkowie

1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!