Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę wnętrza budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad tą dokumentacją.

wyjasnienia1 do SIWZ (1)