MIEJSKI DOM KULTURY W MYSZKOWIE OGŁASZA przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę wnętrza budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad tą dokumentacją.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączoną dokumentacją.