Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

26 cze 2014 | Bez kategorii

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA!

___________________________________________________________________________

Myszków: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie.
Numer ogłoszenia: 137123 – 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury , Ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 34 313 26 59, faks 34 313 18 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk-myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu w Myszkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. 2.System kinowy obejmuje komponenty funkcjonalnie pokrywające się z poniżej wymienionymi (ważne: w celu wykazania niepreferowania któregokolwiek z oferentów dopuszczamy możliwość, iż wybrany system nie zawiera wszystkich poniższych komponentów – istotne jest, żeby oferowany system spełniał funkcje wszystkich komponentów wymienionych poniżej w pkt 3). 3.Zamówienie obejmuje: kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI, odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI, procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł, nagłośnienie zaekranowe, odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, dedykowany komputer lub panel sterujący projektora, lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy, dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów, serwis gwarancyjny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.02.00.00-1, 44.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 32.34.20.00-2, 51.31.30.00-9, 80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę, polegającą na zakupie, dostawie i montażu kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć opisy, katalogi zawierające dane, które pozwolą ustalić producenta i parametry techniczne oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści podpisanej umowy w przypadkach określonych w § 9.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk-myszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Dom Kultury 42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pytanie: „Czy zapis w przedmiocie zamówienia: nagłośnienie zaekranowe obejmuje same głośniki zaekranowe czy także inne, np. głośniki suuround i wzmacniacze”

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie zapisów zawartych w pkt 3 części I dotyczącego nagłośnienia zaekranowego oraz parametru znajdującego się pod liczbą porządkową 8 w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego.

Zapisy pkt 3 części I SIWZ otrzymują brzmienie:

3. Zamówienie obejmuje:

 • kinowy projektor cyfrowy 2D w standardzie DCI,

 • odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI,

 • procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł,

 • nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4),

 • odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • dedykowany komputer lub panel sterujący projektora,

 • lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie,

 • odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy,

 • dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów,

 • serwis gwarancyjny.

Zapisy pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego otrzymują brzmienie:

„1.Cena za realizację całego zamówienia (wartość brutto z VAT): ……………..……zł (słownie: ……………………………………………………………………………………...), cenanetto:……….……..………zł (słownie: ……………………………………………..),podatek VAT:……………….…….zł (słownie: ….……………………………………..), wtym:

Lp.

Parametr wymagany

Ilość

Cena netto (PLN)

Cena brutto(PLN)

1

Kinowy projektor cyfrowy 2Dw standardzie DCI 1szt.

2

Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1szt.

3

Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych  źródeł 1szt.

4

Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

5

Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora 1szt.

6

Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 1szt.

7

Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowyDCI 1szt.

8

Nagłośnienie zaekranowe (zestaw składający się z głośnika lewego, prawego, centralnego oraz subwoofera, 4 wzmacniaczy oraz przetwornika sygnału pozwalającego na podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia YAMAHA mix console MG 12/4), 1 kpl

9

Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1kpl.

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

Zamawiający w związku ze zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 10 lipca 2014 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2014 roku o godz. 1030 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ulicy 3-go Maja 15. Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 10 lipca 2014 roku.

DO POBRANIA:

SIWZ PRZED ZMIANĄ

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO ZMIANIE

zmiana ogłoszenia

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!