Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

UWAGA KONKURS

15 lut 2017 | Aktualności

Regulamin

Konkursu plastycznego pt. „ Wiem jak dbać o zdrowie „

dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu powiatu myszkowskiego.

Konkurs na najlepszą pracę plastyczną poruszającą tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, wolnego od używek pt. „ Wiem jak dbać o zdrowie „ jest organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie. Współorganizatorem jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie.

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która promuje zdrowy styl życia i ukazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie www.pssemyszkow.pis.gov.pl

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs trwa od dnia 6 lutego 2017r. do28 lutego 2017r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

 2. Praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z promocją zdrowego stylu życia, popularyzacją szczepień ochronnych i bezpiecznymi zachowaniami.

 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane.

 4. Uczestnik/jedna osoba/ może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.

Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych.

 1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-3 lub formacie A-2 dowolną techniką.

 2. Pracy nie należy podpisywać tylko oznaczyć kodem składającym się z czterech znaków / litery i cyfry/.

 3. Do pracy należy dołączyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym kodem, który zamieszczono na pracy plastycznej kartę zgłoszeniową i oświadczenie przedstawiciela ustawowego.

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej / z dopiskiem „ Wiem jak dbać o zdrowie „- Plakat/ do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 42 do dnia 28 lutego 2017r.

 3. Posiedzenie komisji konkursowej PSSE w Myszkowie odbędzie się do 17 marca.2017r.

 4. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 07 kwietnia 2017r.

Zasady oceny prac, laureaci i nagrody

 1. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez uczestnika.

 2. Ocenie podlegać będzie: zgodność z regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość i kreatywność, poprawność merytoryczna.

 3. Organizator przewiduje wytypowanie laureatów I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

 4. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych, opublikowania w materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.

Załączniki

 1. Karta zgłoszeniowa

 2. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego

Podpisał

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

zał. nr 1 karta zgłoszeniowa do konkursu

zał. nr 2. oswiadczenie przedstawiciela ustawowego (2)

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst!