Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

XXXI Regionalne Spotkania z Poezja i Prozą „Wrażliwość na słowa”

30 sty 2019 | Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szkół Podstawowych, Ośrodków Kultury Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego

Zapraszamy dzieci i młodzież Szkół Podstawowych powiatu myszkowskiego do udziału w XXXI Regionalnych Spotkaniach z Poezja i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

Miejski Dom Kultury jako organizator Eliminacji Miejskich i Powiatowych do konkursu prosi o przeprowadzenie w Państwa placówkach Eliminacji na szczeblach szkolnych i gminnych.

Eliminacje dla gminy Myszków odbędą się dnia 28 marca 2019 r.

  • od godz 9.30 odbędą się przesłuchania dla recytatorów I i II kategorii wiekowej tj. klas I-III oraz IV-VI Szkoły Podstawowej

  • od godz. 11.00 przesłuchania dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

Ogłoszenie wyników etapu gminnego nastąpi dnia 28 marca 2019r. po wysłuchaniu uczestników.

Eliminacje dla powiatu myszkowskiego odbędą się dnia 29 marca 2019 r. od godz. 9.30.

Tego dnia zapraszamy reprezentantów Szkół Podstawowych z Gmin: Żarki, Niegowa, Koziegłowy, Poraj, Myszków.

Uczestników Eliminacji Miejskich i Powiatowych oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora MDK w Myszkowie. Ogłoszenie wyników etapu powiatowego nastąpi dnia 29 marca 2019 r. po wysłuchaniu uczestników.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią i zwrócenie uwagi na zawarte w nim zmiany w założeniach regulaminowych.

Prosimy o wyłonienie po 2 reprezentantów z każdej kategorii wiekowej (łącznie 8 ze szkoły) i przesłanie dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019r.

Eliminacje Regionalne dla najlepszych recytatorów odbędą się dnia 24 kwietnia 2019r o godzinie 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie (ul. Ogińskiego 13a). Uroczystość Finałowa dla laureatów XXXI Regionalnych Spotkaniach z Poezja i Proza „Wrażliwość na słowa” odbędzie się 16 maja 2019r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Pamiętając o owocnej i miłej współpracy z Państwem w latach poprzednich, prosimy o zaangażowanie w realizację XXXI Regionalnych Spotkań z Poezja i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży.

Opiekun prawny każdego uczestnika konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Opiekun prawny uczestnika konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Galę podsumowującą (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu, i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć. Opiekun prawny uczestnika zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa
Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl.

REGULAMIN:

XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Spotkania mają charakter konkursowy.

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
I. klasy I – III szkoły podstawowej,
II. klasy IV – VI szkoły podstawowej,
III. klasy VII-VIII szkoły podstawowej i uczniowie oddziałów gimnazjalnych
oraz w jednej kategorii artystycznej – recytacji.
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji:
– szkolnych – wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) oraz do dwóch recytatorów z oddziałów gimnazjalnych (łącznie ośmiu recytatorów),
– gminnych – wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej – (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII) oraz do dwóch recytatorów z oddziałów gimnazjalnych (łącznie ośmiu recytatorów),
– powiatowych – mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziewięciu uczestników łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych ( klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne).

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.

Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a:
– dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniach:
3 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 – uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III SP oraz uczniowie klas IV-VI SP,
4 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 – uczestnicy najstarszej grupy wiekowej – uczniowie klas VII-VIII SP oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 29 marca br.

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniu 24 kwietnia 2019 r.,
godz. 10.00
 – zapraszamy uczestników we wszystkich grupach wiekowych. Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 18 kwietnia br.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
lub mailem na adres teatr@rok.czestochowa.pl z dopiskiem „Wrażliwość na słowa”

Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– interpretacja utworów,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa

Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl; tel. 602762036;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konkursie XXXI Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody;
4) Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych ROK w Częstochowie;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie, o którym mowa w pkt 3);
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA: karta-zgloszenia

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!