Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

28 lip 2014 | Bez kategorii

 Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawa PZP, reprezentując Miejski Dom Kultury w Myszkowie jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 10 lipca 2014r. została wybrana oferta nr 2:

Awaco Project Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa

z ceną brutto: 217 587,00 zł

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie jednego kryterium: cena wykonania zamówienia – 100%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Awaco Project Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie PZP oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. ARTTECH CINEMA Sp. z o.o., ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa, 240 600,30 zł, 90 pkt

2. Awaco Project Sp. z o.o. Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa, 217 587,00 zł, 100 pkt.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po dniu 3 sierpnia 2014r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie przy ul. 3 – go Maja 15.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

w Myszkowie

Aleksandra Pindych

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!