Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

WYKONANIE WYTYCZNYCH ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ ORAZ PROJEKTU SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA I TECHNOLOGII SCENICZNEJ DLA WIDOWISKOWEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

12 kwi 2018 | Aktualności

Ogłoszenie nr 544046-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

Miejski Dom Kultury: WYKONANIE WYTYCZNYCH ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ ORAZ PROJEKTU SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA I TECHNOLOGII SCENICZNEJ DLA WIDOWISKOWEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 28130600000, ul. Ul. 3-go Maja  15 , 42300   Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 313 26 59, e-mail elza.maron@poczta.onet.pl, faks 34 313 18 34.
Adres strony internetowej (URL): http://mdk-myszkow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://mdk-myszkow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, przy ul. 3 – Maja 15, 42-300 Myszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE WYTYCZNYCH ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ ORAZ PROJEKTU SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA I TECHNOLOGII SCENICZNEJ DLA WIDOWISKOWEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
Numer referencyjny: AK.260.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wytycznych adaptacji akustycznej oraz projektu systemu nagłośnienia i technologii scenicznej dla widowiskowej sali wielofunkcyjnej budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został dokładnie opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Rodzaj zamówienia: usługa. 4. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: – 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 2) Dodatkowe przedmioty: – 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją, ­ – 71313200-7: Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazwy firm podwykonawców. 7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osób/osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia i posiadających wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób dotyczącego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert projektów nagłośnienia sal mogących jednorazowo pomieścić co najmniej 100 osób. Wymagane dane Wykonawca podaje w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania ofert wariantowych; 2) składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71248000-8
71313200-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie jest udzielane w częściach w odniesieniu do planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018r. na dokumentacje projektowe. Łączna wartość zamówienia na wszystkie dokumentacje projektowe (wszystkie części dokumentacji) nie przekracza kwoty 221 000 euro, natomiast przekracza kwotę 30 000 euro i została określona jako iloraz wartości wyliczonej w złotych i przelicznika średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,3117, podanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na wykonaniu projektów w zakresie: akustyki wnętrz sal, instalacji elektroakustycznej sal, technologii scenicznej sal, przeznaczonych do użytku publicznego i mogących jednorazowo pomieścić co najmniej 100 osób. Zamawiający dopuszcza przy wykazywaniu spełniania tego warunku wykonanie wszystkich wymienionych powyżej projektów w ramach jednej lub więcej usług. b) Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego i posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka oraz posiadającymi: ­ min. trzyletnie doświadczenie w projektowaniu akustyki wnętrz, ­ min. trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów nagłośnienia, ­ min. trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów nagłośnienia technologii scenicznej, określając dla tych osób zakres czynności i informując o podstawie dysponowania tymi osobami. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania tego warunku przez jedną lub więcej osób w zależności od wyczerpania jego treści.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym: ­ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ­ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu, wskazując jednocześnie te podmioty w ofercie jako podwykonawcę; 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane wraz z ofertą, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych, zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osób/osoby wyznaczonych do realizacji zamówienia i posiadających wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób dotyczącego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert projektów nagłośnienia sal mogących jednorazowo pomieścić co najmniej 100 osób. Wymagane dane Wykonawca podaje w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób/osoby, które będą wykonywały projekt nagłośnienia wielofunkcyjnej sali widowiskowej MDK w Myszkowie 24,00
Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego podczas sprawowania nadzoru autorskiego 16,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu wykonania dokumentacji do realizacji zadania, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia, w związku z potrzebą wprowadzenia zmian w opracowanej już dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni niezbędnych do dokonania tych zmian: 2) Zmiany terminu zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego spowodowanego nie zakończeniem robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 i w konsekwencji zmianą finansowania przedmiotu umowy, przy czym zmieniony termin zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 30.09.2021r.; 3) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, w następstwie: a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia zmniejszenia lub wzrostu kosztów z tytułu ww. zmian oraz wyliczenia kwoty wpływającej na zmianę wysokości wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca. W przypadkach zmian określonych w lit. b) lub c), Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia szczegółowej kalkulacji wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę w układzie porównawczym, obrazującym zmiany, które wpłynęły na wysokość wynagrodzenia. 2. Zmiany osób/osoby wskazanych w ofercie przez Wykonawcę do wykonania projektu nagłośnienia wielofunkcyjnej sali widowiskowej MDK w Myszkowie. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu przez wskazaną osobę (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności), Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie spełniającej co najmniej takie wymagania, jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udzielonego zamówienia publicznego. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, dla której Wykonawca uzyskał w kryterium: „Doświadczenie osób/osoby, które będą wykonywały projekt nagłośnienia wielofunkcyjnej sali widowiskowej MDK w Myszkowie”, określonych w SIWZ udzielonego zamówienia publicznego, odpowiednią ilość punktów, wskazana osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne, jak wskazana przez Wykonawcę osoba, za doświadczenie której Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „Doświadczenie osób/osoby, które będą wykonywały projekt nagłośnienia wielofunkcyjnej sali widowiskowej MDK w Myszkowie” nie mniejszą ilość punktów niż jaką uzyskała osoba, która zostaje zmieniona. 3. Do każdej propozycji zmiany inicjujący zmianę przedstawi: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, b) uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy, c) obliczenia i inne dowody uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 4. Zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, którego zawarcie poprzedza wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy jest nieważna. 6. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy między innymi zmiany: a) formalno-organizacyjne, b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, c) danych teleadresowych, d) przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, – które następują poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Inwentaryzacja MDK: Ai-1 RZUT PARTERU Ai-2 RZUT I PIĘTRA Ai-3 RZUT PODDASZA Ai-4 RZUT DACHU Ai-5 PRZEKRÓJ A-A Ai-6 ELEWACJA ( A B C D ) Ai-7 ELEWACJA ( G H ) Ai-8 ELEWACJA ( H I J A ) Ai-9 ELEWACJA ( D E F G )

Projekt koncepcja arch MDK M-ów: projekt koncepcja arch MDK M-ów _ 1 projekt koncepcja arch MDK M-ów _ 2

SIWZ_akustyka sali MDK: SIWZ_akustyka sali MDK_ w doc

SIWZ_akustyka sali MDK (pdf): SIWZ_akustyka sali MDK_w pdf

Pytania i odpowiedzi MDK: pytania i odpowiedzi MDK

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!